Домашня / Правова робота /Права та гарантії діяльності профспілок

2014-06-11 13:16:54

Примірний договір про перерахування членських профспілкових внесків

 


Примірний договір

про перерахування членських профспілкових внесків
м. ________________ «____» ____________ 200_ р.__________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

(далі – Підприємство) в особі ________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Підприємства)

що діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї Сторони, і Всеукраїнська профспілка ___________________________________________

(найменування профспілки)

(далі – Профспілка) в особі ___________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові голови профспілки)

та Первинна профспілкова організація _________________________________

(найменування організації)

в особі голови профспілкового комітету _______________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що діють на основі Статуту Профспілки, з іншої Сторони, уклали цей Договір про наступне:


Предмет Договору

1.1. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Підприємство на підставі письмових заяв членів профспілки зобов’язується утримувати членські профспілкові внески та перераховувати їх на поточні рахунки діючих у Профспілці організаційних ланок за довідкою, яка є невід’ємним додатком до цього Договору (чи за іншим встановленим у Профспілці розподілом).

2. Обов’язки Сторін

2.1. Підприємство зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити безготівкове утримання членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників, які є членами Профспілки, за їхніми письмовими заявами, в розмірі, передбаченому Статутом Профспілки;

2.1.2. Щомісячно безкоштовно перераховувати утримані профспілкові внески на поточні рахунки діючих у Профспілці організаційних ланок за довідкою (чи за іншим встановленим у Профспілці розподілом) одночасно з отриманням коштів в установі банку на виплату заробітної плати за другу половину місяця;

2.1.3. При виплаті заробітної плати не в грошовій формі перераховувати членські профспілкові внески на поточні рахунки організаційних ланок тільки в грошовій формі не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, у якому виплачено заробітну плату в натуральній формі;

2.1.4. Надавати Профспілці інформацію щодо облікового складу працівників і письмових заяв членів Профспілки про утримання із заробітної плати членських профспілкових внесків;

2.1.5. Погасити заборгованість по зібраних членських внесках (за їх наявності) до ______________ 200_ року.

2.2. Профспілка зобов’язується:

2.2.1. Проводити звірку повноти збору й перерахування внесків: профспілковий комітет Первинної профспілкової організації Підприємства - щомісячно (або в інший визначений договором термін), Центральний комітет (Рада) Профспілки – в міру необхідності;

2.2.2. У випадку зміни поточних рахунків організаційних ланок Профспілки та розмірів відрахувань внесків письмово повідомляти про це Підприємство (надсилати нову довідку).

2.2.3. Регулярно проводити навчання працівників, які здійснюють нарахування, перерахування або збір профспілкових внесків, забезпечувати їх примірниками Статуту Профспілки, іншими нормативними й методичними матеріалами, за наявності фінансових можливостей періодично заохочувати осіб, які безпосередньо відповідають за цю ділянку профспілкової роботи.


Відповідальність Сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до законодавства України та цього Договору.

3.2. При несвоєчасному перерахуванні зібраних членських профспілкових внесків Підприємство за кожну добу затримки сплачує пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості.

4. Термін дії Договору. Розірвання Договору і внесення змін до нього

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до ________________ (або є безстроковим).

4.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.

4.3. Зміни й доповнення до цього Договору вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

4.4. У випадку, якщо жодна із Сторін письмово за 2 місяці до закінчення Договору не повідомить про намір внести зміни до нього, цей Договір вважається пролонгованим на наступний період.
Інші умови

5.1. Усі спори, що виникають по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. При недосягненні згоди спір вирішується в порядку, встановленому законодавством України.

5.2. У всіх інших випадках, прямо не передбачених цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.


Юридичні адреси та реквізити Сторін

Підприємство: Всеукраїнська профспілка

_____________________________ ________________________________

(найменування) (найменування)

_____________________________ ________________________________

Адреса:______________________ Адреса: _________________________ _____________________________ ________________________________

Платіжні реквізити:____________ Платіжні реквізити:_______________

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________Керівник Підприємства: Голова Профспілки_____________________________ ________________________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

М.П. М.П.