2015-12-22 12:06:30

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Сторони зобов’язуються брати участь у формуванні програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснювати постійний контроль за їх виконанням, а також вдосконалювати систему атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

Згідно угоди сторони координують дії під час спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до «не пов’язаних з виробництвом».

            Угода про співпрацю сторін передбачає участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію нових виробничих об’єктів з метою недопущення їх невідповідності встановленим нормам з охорони праці.

            Сторони зобов’язуються реагувати на запити органів державного нагляду і за необхідності забезпечувати надання відповідних матеріалів та документів.

Ігор Росипайло наголосив: «Основним завданням Управління Держпраці є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення. Підписання угоди про співпрацю є логічним завершенням процесу формування державної політики у сфері взаємовідносин Сторін щодо вжиття необхідних заходів на дотримання вимог чинного законодаства. Ми взяли на себе зобов’язання обмінюватися інформацією, проводити спільні перевірки, подавати пропозицій про внесення змін до законодаства та проведення роз’яснювальної роботи».

«Основою підписання Угоди про співпрацю, - зазначив Ігор Басюк, - є вирішення питань щодо покращення ситуації в області з питань оформлення роботодавцями трудових відносин з працівниками, своєчаності виплати заробітної плати, підвищення рівня оплати праці та дотримння вимог з охорони праці, з метою недопущення виробничого травматизму».

Угодою про співпрацю Сторони домовилися здійснювати державний нагляд та громадський контроль за дотриманням, гарантованих Конституцією та іншими законами України, трудових прав працівників з метою виявлення порушень законодавства, вжиття заходів до усунення порушень, проведення профілактичної роботи щодо їх попереджень.

                  Угоду про співпрацю підписали: начальник управління Держпраці в               Івано-Франківській області Ігор РОСИПАЙЛО  та голова Ради профспілок області Ігор БАСЮК.

 

 

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

між управлінням Держпраці в Івано-Франківській області і Радою профспілок області

 

 

м. Івано-Франківськ                                                   22 грудня 2015 року

 

 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області (далі – управління Держпраці) в особі начальника управління Росипайла Ігора Ярославовича, що діє на підставі Положення про управління Держпраці, з однієї Сторони, та Рада професійних спілок Івано-Франківської області (далі - Рада) в особі голови Ради Басюка Ігора Євгенійовича, що діє на підставі Положення про Раду професійних спілок, з другої Сторони, іменовані разом «Сторони»,

 

керуючись принципами партнерства, верховенства права, соціального діалогу, взаємної відповідальності та дотримання визначених Угодою зобов'язань і домовленостей, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо взаємодії державного нагляду та громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування,  про професійні спілки та про колективні договори і угоди

 

уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях і установах, галузях, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці на робочих місцях, вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці та промислової безпеки і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

Здійснювати державний нагляд та громадський контроль за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими законами України трудових прав працівників з метою виявлення порушень законодавства, вжиття заходів до усунення порушень, проведення профілактичної роботи щодо їх попередження.

 

2. Сторони зобов'язуються співпрацювати за такими основними напрямами:

 1. Проведення спільних перевірок (за попереднім погодженням), в тому числі  за зверненнями членів профспілки чи профспілкових організацій, стану додержання законодавства про працю, соціальне страхування (в межах визначеної компетенції) на підприємствах, установах, організаціях, де працюють члени профспілок, вжиття заходів до усунення порушень та притягнення до відповідальності керівників, які їх допустили.
 2. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань що є предметом цієї Угоди.
 3. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, а також з питань додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб і здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні.
 4. Участь у формуванні програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому, територіальному та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням.
 5. Вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, виявлення негативних тенденцій, здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на їх усунення.
 6. Вивчення та узагальнення практики застосування законодавства з питань, що є предметом Угоди, аналізу найбільш поширених видів порушень, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства про працю, зайнятість населення, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та механізмів контролю за його дотриманням.
 7. Вдосконалення системи атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.
 8. Організація і проведення спільних інформаційних заходів (нарад, консультацій, семінарів , круглих столів тощо) з питань, що є предметом Угоди.
 9. Координація дій під час спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об'єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов'язаних із виробництвом. Спільний розгляд заяв і скарг працівників з цих та інших питань.
 10.  Підвищення рівня підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових представників з питань охорони праці, участь у роботі комісій з перевірки їхніх знань.
 11.  Участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів з метою недопущення невідповідності цих об'єктів встановленим нормативам з охорони праці.
 12.  Активна співпраця у формуванні відповідних розділів, галузевих, територіальної угод та опрацювання рекомендацій щодо формування зобов'язань  в колективних договорах в межах повноважень Сторін Угоди.
 13.  Взаємодія з питань запобігання використанню дитячої праці.
 14.  Організація інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вимог законодавства про охорону праці, про працю, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації.
 15.  Реалізація принципів соціального партнерства.
 16.  Пропаганда правових знань з питань, що є предметом цієї Угоди.

 

3.Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення результативності у співпраці за основними напрямами, зазначеними в пункті 2 цієї Угоди, зокрема:

3.1. Управління Держпраці забезпечить:

3.1.1. Своєчасне інформування відповідних профспілкових органів про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій з питань безпеки й умов праці, законодавства про працю, про колективні договори і угоди та про професійні спілки, залучення до участі в цих перевірках представників профспілок.

3.1.2. Обов'язкове включення представників профспілок з питань охорони праці до складу комісій зі спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві, об'єктивність розслідування і врахування думки цих представників.

3.1.3. Взаємне інформування про результати перевірок, що проводяться в межах повноважень сторін цієї Угоди, та про вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень.

3.1.4. Обов'язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, правових, громадських та  технічних інспекторів праці або інших представників профспілок з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством. Надання аргументованої відповіді, якщо за підсумками розгляду подання (висновку) прийнято негативне рішення.

3.1.5. Аналіз причин найбільш характерних порушень законодавства про охорону праці та про працю і підготовка пропозицій щодо попередження таких порушень.

3.1.6. Підготовка спільних пропозицій про внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо вдосконалення контролю, та посилення відповідальності за порушення законодавства.

 

3.2. Рада профспілок області, її членські організації, технічні та правові інспектори праці профспілок, виборні органи первинних, місцевих, обласних, організацій профспілок забезпечать:

 1. Участь представників профспілок з питань охорони праці та правових питань в роботі, що проводитиметься спільно Сторонами в ході реалізації зобов'язань згідно з цією Угодою.
 2. Комплекс заходів до підвищення рівня компетентності профспілкових працівників, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю і  охорону праці та в усіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної та правової  інспекції праці та інших представників профспілок, періодичного навчання, підвищення рівня їхніх знань.
 3. Інформування органів державного нагляду про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень законодавства про працю, норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров'ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.
 4. Оперативне реагування на будь-які запити органів державного нагляду  згідно з компетенцією та цією Угодою і, за необхідності, забезпечать надання відповідних матеріалів, документів або інформації.
 5.  Участь представників управління Держпраці в заходах, що організовуються профспілками і стосуються питань трудового законодавства та законодавства про охорону праці.
 6. Підтримку пропозицій та заходів, спрямованих на вдосконалення структури, зміцнення системи державного нагляду за охороною праці, додержання вимог законодавства про працю.

 

4.Сторони щорічно на спільних заходах (засіданнях управління Держпраці, президії Ради,  спільній нараді) підводять підсумки виконання цієї Угоди.

Сторони забезпечуватимуть відкритість та гласність у своїх взаємовідносинах, зокрема, шляхом інформування одна одної та громадськості через засоби масової інформації про результати співпраці, втому числі через газету РГІО «Єдність».

Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення Угоди до управління, членських організацій Ради та профспілкових організацій.

У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення.

Угоду укладено Сторонами строком на три роки. Угоду може бути припинено не раніше ніж через 3 місяці після внесення однією зі Сторін подання щодо виходу з цієї Угоди.

Угоду укладено в двох автентичних примірниках - по одному для кожної Сторони.

Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

 

Начальник управління Держпраці в Івано-Франківській області

 

 

Голова Ради

профспілок області

І. Я. Росипайло

 

І. Є. Басюк